Skip to main content

Kierunek NOWE FIO 2022 – ruszył nabór wniosków

Kierunek NOWE FIO 2022 – ruszył nabór wniosków
Ważne

Kierunek NOWE FIO 2022

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator dla województwa opolskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2022:

  1. Inicjatywy oddolne – projekty realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę   mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, realizowane przez młode organizacje, nieformalne grupy obywatelskie, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na  rzecz mieszkańców.
     
  2. Wsparcie młodych organizacji (MOP) – projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W ramach tej ścieżki MOP mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

–  działania rozwojowe tj. m.in.: zakup sprzętu, szkolenia, przygotowanie planów rozwoju, itp.,

– działania realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego zgodnie z Art. 4. 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Celem Konkursu „Kierunek NOWE FIO” jest  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych  w życie publiczne, a w szczególności:        

  1. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,                  
  2. animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych i samoorganizacji,
  3. wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego,  
  4. aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów,

UWGA w roku 2022 Operator ogłasza nabór CIĄGŁY do wyczerpania środków finansowych tj. puli środków w kwocie 456 000,00 zł

Termin składania wniosków od dnia ogłoszenia Konkursu  tj. 28.04.2022r. (nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków) jednak nie później niż do dnia 16.10.2022. Wnioski złożone po dniu 16.10.2022 nie będą rozpatrywane.  

Ocena formalna i merytoryczna dla złożonych wniosków dokonywana będzie na bieżąco (począwszy od miesiąca czerwca 2022). Lista rankingowa wniosków przeznaczonych do dofinansowania będzie publikowana min. raz w miesiącu.

 Okres realizacji projektu – od dnia podpisania umowy  do 15.11.2022

Beneficjenci (podmioty uprawnione do aplikowania w konkursie):

  1.  Młoda organizacja pozarządowa, to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji np. ewidencji starosty, rejestru KGW ARMiR-u  nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. W przypadku krótszego niż 12 miesięcy  okresu funkcjonowania dochód nie może przekraczać 30 tyś. za dotychczasowy okres funkcjonowania organizacji.
  2.  Grupa nieformalna, to nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. 

Grupa nieformalna może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć na dwa różne sposoby:

a)  z organizacją pozarządową jako „patronem”,

b) samodzielnie

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 6 000,00 zł.

Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl i na stronie www.witkac.pl gdzie należy wybrać konkurs OCWIP Kierunek NOWE FIO 2022.

Procedura oceny wniosków jest wskazana w załączniku do Regulaminu Konkursu

Przed złożeniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia !!!!!

UWAGA: Kryteria strategiczne – Oferenci mogą otrzymać punkty strategiczne za spełnienie kryteriów:

I. WSZYSCY OFERENCI:

1. Projekt jest realizowany na terenie tzw. „białych plam” tj: Murów, Prószków, Tułowice, Grodków, Olszanka, Skarbimierz, Baborów, Kietrz, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Lasowice Wielkie, Zdzieszowice, Wilków, Korfantów, Kamiennik, Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, Zębowice, Biała, Lubrza, Kolonowskie, Leśnica, Izbicko, Jemielnica – łącznie 2 punkty

2.  Projekt obejmuje działania na rzecz uchodźców wojennych – łącznie 2 punkty

II. MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

1. Wniosek złożony jest przez „młodą organizacje”, która  nie otrzymała wsparcia w ramach regrantingu z Programu FIO w edycjach 2020,2021 – łącznie 2 punkty

III. GRUPY NIEFORMALNE

1. Projekt złożony jest przez grupę nieformalną z Patronem – łącznie 2 punkty

Kontakt z Operatorem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
www.ocwip.pl
telefon stacjonarny: 77 441 50 25
telefony komórkowe:
Alicja Gawinek 535 446 389,
Tomasz Kosmala 531 531 359,
Katarzyna Wilkos 693 557 319,
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

Poniżej dokumenty konkursowe do pobrania:

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO