Skip to main content

Przestrzeń do rozmowy

Przestrzeń do rozmowy
Zakończony

Okres realizacji: 1 stycznia 2019 roku do 30 wrzesień 2023 roku.  

Wsparcie dla gmin na pogłębione konsultacje społeczne

Zapraszamy gminy z woj. dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego do udziału w projekcie „Przestrzeń do rozmowy – rozbudowany system konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym”. Projekt ma pomóc gminom efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając opinie i potrzeby swoich mieszkańców. Chcemy to osiągnąć poprzez zastosowanie co najmniej trzech niestandardowych narzędzi konsultacji społecznych.

CO?

Oferujemy m.in.:

 • pomoc w przygotowaniu indywidualnych planów konsultacji – dopasowanych do potrzeb i możliwości konkretnej gminy,
 • szkolenia dla urzędników z zakresu innowacyjnych technik konsultacji, partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych, rozwiązywania konfliktów itp.
 • bieżące wsparcie gminy przez urbanistę i specjalistę ds. konsultacji,
 • udzielenie grantów w średniej wysokości 20 tys. zł na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji.

DLA KOGO?

W projekcie mogą wziąć udział gminy z województwa dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego, posiadające uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego lub zobowiązujące się do przyjęcia takiej uchwały w ciągu 3 miesięcy od złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie.

Preferowane będą gminy o:

 1. niskim stopniu pokrycia planistycznego,
 2. dużym udziale planów sporządzanych dłużej niż 3 lata.

Z ramienia gmin do udziału w projekcie zapraszamy urzędników zatrudnionych na stanowiskach związanych z planowaniem przestrzennym i/lub prowadzeniem procesu konsultacji.

JAK?

Projekt będzie realizowany w następujących etapach:

 • rekrutacja gmin i podpisywanie umów na wsparcie konsultacji,
 • tworzenie indywidualnych planów konsultacji,
 • realizacja planów i wydatkowanie przyznanych grantów.

Cel projektu: zwiększenie potencjału instytucjonalnego 20 gmin w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego z woj. śląskiego i opolskiego przez przygotowanie indywidualnych planów konsultacji oraz udzielenie 20 grantów gminom w okresie styczeń 2019-czerwiec 2021.

Dzięki realizacji projektu w 20 gminach:

 • powstaną indywidualne plany konsultacji społ. uwzględniające różne narzędzia aktywizujące mieszkańców, możliwe do wykorzystania po realizacji projektu,
 • zwiększy się wiedza pracowników JST nt. prowadzenia konsultacji,
 • zwiększy się świadomość mieszkańców gmin (poczucie sprawczości).

  Kontakt: Alicja Gawinek – 535 446 389 – a.gawinek@ocwip.pl

Wartość projektu: 1 016 812,50 zł

Wkład funduszy europejskich: 856 969,57 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.