Skip to main content

Misja

Misja

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezależną organizacją pozarządową działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości.


Naszą aktywność kierujemy do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjujemy, animujemy, wspieramy zmiany społeczne. 


Naszym celem jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak:

  • gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie  informacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych,
  • prowadzenia usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania projektowi problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu organizacji,
  • prowadzenie szkoleń, 
  • współpracy z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi.

Swoje działania realizujemy m.in. poprzez:

Rozwój wolontariatu – prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu i wsparcie wolontariatu. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami gdzie prowadzimy szkolenia, spotkania i doradztwo z zakresu wolontariatu.

Działalność rzecznicza – udział przedstawicieli OCWIP w różnych ciałach dialogu obywatelskiego, ciałach doradczych w tym: RDPP, zespołach doradczych, czy zespołach pracujących nad dokumentami regulującymi współpracę JST-NGO.

Ośrodek wsparcia – to szeroki obszar, w ramach którego prowadzimy wsparcie szkoleniowe, doradcze dla przedstawicieli III sektora z woj. dla grup nieformalnych, oddolnych inicjatyw obywatelskich. W ramach realizowanych projektów przekazujemy dotacje na działania społeczne.

Prowadzimy szkolenia m.in.: z zakresu np. budowania i zarządzania zespołem, komunikacji,  aspektów formalno-prawnych, wolontariatu, kadr, itp. Prowadzimy też inne formy wsparcia indywidualnego praca jeden-na jeden z liderami czy całymi organizacjami w formie coachingu, mentoringu – w zależności od potrzeb.