Skip to main content

Projekty finansowane z budżetu Państwa

Projekty finansowane z budżetu Państwa

Projekt nr 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej: Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiegow ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Wartość finansowania: 2 301 000,00 PLN

Całkowita wartość: 2 358 600,00 PLN

Opis projektu:

adresaci projektu: 

–  „młode” organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 30 tys. zł.

– Grupy nieformalne

grupy nieformalne to grupy w skład, których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Kierunek NOWE FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

 Co oferujemy?

– dofinansowanie najlepszych projektów w kwocie do 6 tys. zł.

-wsparcie animacyjne i doradcze

– konsultacje przy tworzeniu projektu

– szkolenia z tworzenia wniosków

– spotkania edukacyjne i informacyjne

– wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji projektu

Projekt nr 2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej: Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030

Wartość finansowania: 330 570,00PLN

Całkowita wartość: 330 570 PLN

Opis projektu:

Adresaci projektu:  

  •   wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie długoterminowym
  •   wszystkie instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze wsparcia wolontariuszy

 
Cele projektu:
Promocja idei Korpusu Solidarności oraz wolontariatu długoterminowego. 
 
Działania: 

  •  lokalne  spotkania promujące Korpus Solidarności
  •  szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji i Instytucji zainteresowanych udziałem w Korpusie Solidarności
  •  spotkania rozwijające dla wolontariuszy i koordynatorów
  •  debaty wolontariacie
  •  budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu