Skip to main content

Projekty finansowane z budżetu Państwa

Projekty finansowane z budżetu Państwa

AKTUALNE

Projekt nr 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej: Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030

Wartość finansowania: 2 301 000,00 PLN

Całkowita wartość: 2 301 000,00 PLN

Data zawarcia umowy: 02 kwietnia  2024 r.

Tytuł projektu: Kierunek NOWE FIO

Opis projektu:

Adresaci projektu: 

1. Młoda/ lokalna organizacja pozarządowa (MOP) to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę wwojewództwie objętym projektem (opolskim) lub/oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.

2.Lokalna organizacja pozarządowa mająca siedzibę w województwie objętym projektem, której roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 50 tys. zł.

3. Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowościprawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Kierunek NOWE FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

 Co oferujemy:

– dofinansowanie najlepszych projektów w kwocie do 7 tys. zł.

– wsparcie animacyjne i doradcze

– konsultacje przy tworzeniu projektu

– szkolenia z tworzenia wniosków

– spotkania edukacyjne i informacyjne

– wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji projektu

Projekt nr 2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej: Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Wartość finansowania: 346 000,00 PLN

Całkowita wartość: 346 000,00 PLN

Data zawarcia umowy: 14 sierpnia 2023r.

Tytuł projektu: Wiatr w żagle OCWIP

Opis projektu:

Adresaci projektu:

 • pracownicy, członkowie i wolontariusze OCWIP, którzy na co dzień realizują działania statutowe organizacji,
 • odbiorcy działań OCWIP.

Cel: Celem zadania jest wzmocnienie i  stabilizacja OCWIP.

Działania:

 • aktualizacja długofalowej strategii,
 • dywersyfikacja źródeł finansowania,
 • rozwój kompetencji i wzmocnienie kadry OCWIP,
 • uruchomienie Centrum Wsparcia NGO i Wolontariatu.

ZAKOŃCZONE

Projekt nr 1

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej: Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030

Wartość finansowania: 2 301 000,00 PLN

Całkowita wartość: 2 358 600,00 PLN

Data zawarcia umowy: 09 września 2021r.

Tytuł projektu: Kierunek NOWE FIO

Opis projektu:

Adresaci projektu: 

– „młode” organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 30 tys. zł.

– Grupy nieformalne

grupy nieformalne to grupy w skład, których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Kierunek NOWE FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

 Co oferujemy?

– dofinansowanie najlepszych projektów w kwocie do 6 tys. zł.

– wsparcie animacyjne i doradcze

– konsultacje przy tworzeniu projektu

– szkolenia z tworzenia wniosków

– spotkania edukacyjne i informacyjne

– wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji projektu

Projekt nr 2

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Rodzaj dotacji budżetowej: Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030

Wartość finansowania: 330 570,00 PLN

Całkowita wartość: 330 570,00 PLN

Data zawarcia umowy: 07 maja 2021r.

Tytuł projektu: Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021 – 2023

Opis projektu:

Adresaci projektu:  

 •   wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w wolontariacie długoterminowym
 •   wszystkie instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze wsparcia wolontariuszy

 
Cele projektu:
Promocja idei Korpusu Solidarności oraz wolontariatu długoterminowego. 
 
Działania: 

 •  lokalne  spotkania promujące Korpus Solidarności
 •  szkolenia dla wolontariuszy, koordynatorów oraz organizacji i Instytucji zainteresowanych udziałem w Korpusie Solidarności
 •  spotkania rozwijające dla wolontariuszy i koordynatorów
 •  debaty wolontariacie
 •  budowanie lokalnych koalicji na rzecz wolontariatu