Skip to main content

VIII posiedzenie plenarne „krajowej” Rady Działalności Pożytku Publicznego

VIII posiedzenie plenarne „krajowej” Rady Działalności Pożytku Publicznego

28.03.2023 odbędzie się VIII posiedzenie krajowej RDPP, której członkiem jest przedstawiciel OCWIP.

Agenda spotkania:

1. 12:00 – 12:40 – Wpływ wzrostu kosztów utrzymania i działalności
NGO na realizację ich misji i kondycję trzeciego sektora w Polsce:
dyskusja wstępna i rekomendacje dalszych prac – prezentuje Alicja
Gawinek.
2. 12:40 – 13:20 – Stosowanie zapisów ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie w zakresie zlecania zadań publicznych –
prezentuje Maciej Kunysz.
3. 13:20 – 14:00 – Założenia regulaminu konkursu dot. dofinansowania
kapitałów żelaznych w ramach PROO – Priorytet 2b – prezentuje
Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności
– Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

4. 14:45 – 15:30 – Sprawozdania z prac zespołów problemowych.
5. 15:30 – 16:15 – Prezentacja wstępnych założeń programu
międzynarodowego – prezentuje Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz
Komitetu ds. Pożytku Publicznego i Piotr Krygiel – autor programu.
6. 16:30 – 17:30 – Sprawy organizacyjne RDPP:
a) ustalenie harmonogramu posiedzeń;
b) plan posiedzenia dwudniowego w maju br.;c) organizacja prac zespołów problemowych (przewodniczący zespołów
i ew. zmiana składu zespołów).
7. 17:30 – 18:00 – Sprawy różne.