Skip to main content

Kierunek NOWE FIO

Kierunek NOWE FIO
Zakończony

Realizator:

  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 1 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

Adresaci projektu: 

–  „młode” organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 60 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 30 tys. zł.

– Grupy nieformalne

grupy nieformalne to grupy w skład, których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.

Cele projektu:

Celem głównym projektu „Kierunek NOWE FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

 Co oferujemy?

– dofinansowanie najlepszych projektów w kwocie do 6 tys. zł.

-wsparcie animacyjne i doradcze

– konsultacje przy tworzeniu projektu

– szkolenia z tworzenia wniosków

– spotkania edukacyjne i informacyjne

– wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji projektu

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030