Skip to main content

Silne NGO 21

Silne NGO 21
Zakończony

Realizator:                                                                                

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr CDO-ROP.526.16.1.2021 zawartej z Miastem Opole.

Okres realizacji: 02.03.2021 – 30.11.2021

Adresaci: organizacje pozarządowe  lub inne uprawnionych podmiotów  wskazanych
w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) zarejestrowane na terenie miasta Opola.

Cel: Podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Działania:
1. Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.)
2. Wybór minimum 9 ofert – które łącznie zostaną dofinansowane kwotą 36 000,00 zł, maksymalna kwota 1 dotacji – 4 000,00 zł.

Kontakt: Tomasz Kosmala tel. 77 441 50 25, 531 531 359, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl


Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021