Skip to main content

Silne NGO 21 – ruszył nabór wniosków

news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  w ramach projektu „Silne NGO 21” finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2021 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany

do organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.
Cel konkursu: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

  1. Dopuszczalne działania w ofercie:             

1) Inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych podnoszących

jakość pracy organizacji pozarządowych,

2) Zlecanie doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji m.in.

w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania i promocji działań,

3) Tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

4) Wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mających

na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie informacyjne),

5) Prowadzenie i wpieranie akcji promujących przekazywanie 1 % podatku dochodowego

od osób fizycznych uprawnionym organizacjom,

6) Organizowanie i współorganizowanie imprez plenerowych dla mieszkańców Miasta, podczas, których prezentowany będzie dorobek opolskiego sektora pozarządowego.

          2. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu:

36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Maksymalna kwota  dotacji  jednego zadania publicznego wynosi 4 000,00 zł.

         3.Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od dnia podpisania umowy  do 14.10.2021 r.   

4. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w wersji papierowej  w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul Damrota 4.35-36, 45-064 Opole poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-13.00. lub przesłane na ten sam adres do dnia 30.04.2021 do godziny 13.00  (UWAGA w przypadku wysyłki oferty liczy się data wpływu)

W przypadku pytań do konkursu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@ocwip.pl, t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu:

1. Ogłoszenie konkursowe

2. Załącznik nr 1 Regulamin Konkursu

3. Załącznik nr 2 Wzór oferty

4. Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej i merytorycznej

5. Załacznik nr 4 Ramowy wzór umowy

6. Załącznik nr 5 Wzór sprawozdania

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021

 

Szczegóły projektu

Silne NGO 21