Skip to main content

Silne NGO 21

news

W dniu 02.03.2021 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych podpisało umowę nr CDO-ROP.526.16.1.2021  z Miastem Opolem na realizację projektu pn. „Silne NGO 21”.

Celem projektu jest: Podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Adresaci: organizacje pozarządowe  lub inne uprawnione podmioty  wskazane w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z późn. zm.) zarejestrowane na terenie Miasta Opola.
 

Organizacje zarejestrowane na terenie Miasta Opola będą mogły w ramach dotacji otrzymać wsparcie na działania:

1) Inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,

2) Zlecanie doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji m.in. w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania i promocji działań,

3) Tworzenie zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

4) Wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mających na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie informacyjne),

5) Prowadzenie i wpieranie akcji promujących przekazywanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych uprawnionym organizacjom,

6) Organizowanie i współorganizowanie imprez plenerowych dla mieszkańców Miasta, podczas których prezentowany będzie dorobek opolskiego sektora pozarządowego.

Kwota przeznaczona na dotacje to 36 000,00 zł. Maksymalna kwota dotacji to 4000,00 zł.

W najbliższym czasie ogłosimy nabór wniosków w ramach projektu.  Śledźcie informacje na naszej stronie internetowej oraz profilu FB.

W ramach prowadzonego naboru będziecie mieli możliwość skorzystać z pomocy Naszych doradców, którzy odpowiedzą na Wasze pytania. Wszystkie organizacje realizujące zwycięskie projekty otrzymają wsparcie doradców przez cały okres ich realizacji.
 

Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP.526.16.1.2021 z dnia 02.03.2021

 

 

Szczegóły projektu

Silne NGO 21