Skip to main content

Kierunek FIO – 2020

Kierunek FIO – 2020
Zakończony

Okres realizacji: 1 stycznia 2020 roku do 30 listopada 2020 roku.

Adresaci projektu:

  • Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 25 tys. zł.

  • Grupy nieformalne i samopomocowe

Wsparcie dla grup nieformalnych i samopomocowych w skład których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.

Cele projektu:
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

Działania:

  • mikrodotacje dla ww odbiorców (od 3 000,00 tys. do 5 000,00 zł)
  • wsparcie doradcze
  • działania edukacyjno – informacyjne
  • działania animacyjne

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich