Skip to main content

RUSZA NABÓR!!! Konkurs KIERUNEK NOWE FIO 2024

RUSZA NABÓR!!! Konkurs KIERUNEK NOWE FIO 2024
news

Kierunek NOWE FIO 2024

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator dla województwa opolskiego w ramach Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2024:

 1. Inicjatywy oddolne – projekty realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę   mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, realizowane przez młode organizacje, grupy nieformalne, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na  rzecz mieszkańców.
   
 2. Wsparcie młodych (MOP) / lokalnych organizacji– projekty, których celem jest rozwój młodych/lokalnych organizacji fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W ramach tej ścieżki MOP/lokalne NGO mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

–  działania rozwojowe tj. m.in.: zakup sprzętu, szkolenia, przygotowanie planów rozwoju, itp.,

– działania realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego zgodnie z art. 4. 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Celem Konkursu „Kierunek NOWE FIO 2024” jest  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych  w życie publiczne, a w szczególności:        

 1. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,                  
 2. animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych i samoorganizacji,
 3. wspieranie młodych/lokalnych organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego,  
 4. aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów.

Pula środków na 2024 r to: 380 000,00

Termin składania wniosków od dnia ogłoszenia Konkursu  tj. 16.05.2024r. do dnia 06.06.2024 r.   do godziny 23:59

Okres realizacji projektu – od dnia podpisania umowy nie później niż do dnia 15.11.2024.

Beneficjenci (podmioty uprawnione do aplikowania w konkursie):

Adresaci projektu: 

1. Młoda/lokalna organizacja pozarządowa (MOP) to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę w województwie objętym projektem (opolskim) lub/oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.

2. Lokalna organizacja pozarządowa mająca siedzibę w województwie objętym projektem, której roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 50 tys. zł.

3. Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Grupa nieformalna może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć na dwa różne sposoby:

a)  z organizacją pozarządową jako „Patronem”,

b) samodzielnie,

Wysokość dotacji: kwota dotacji nie może przekraczać 7 000,00 zł.

Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl i na stronie www.witkac.pl gdzie należy wybrać konkurs OCWIP Kierunek NOWE FIO 2024.

Przed złożeniem wniosku należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia !!!!!

UWAGA: Kryteria strategiczne – Oferenci mogą otrzymać punkty strategiczne za spełnienie kryteriów:

I. WSZYSCY OFERENCI:

Każdy z wniosków może otrzymać dodatkowe punkty za spełnienie kryteriów strategicznych. W edycji Konkursu 2024 ustalono poniższe kryteria strategiczne:

 • Projekt jest realizowany na terenie tzw. „białych plam” – łącznie 2pkt.
 • Projekt złożony jest przez grupę nieformalną z Patronem- łącznie 2pkt.
 • Wniosek złożony jest przez młodą/ lokalną organizacje, która nie otrzymała wsparcia w ramach mikrodotacji z Programu NOWEFIO w edycjach 2022, 2023 – łącznie 2pkt.

Obszary tzw. Białych plam w roku 2024 stanowi teren gmin: Baborów, Biała, Bierawa, Brzeg, Dobrzeń Wielki, Głogówek, Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kietrz, Kolonowskie, Korfantów, Lubsza, Otmuchów, Pakosławice, Polska Cerekiew, Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Ujazd, Walce, Zawadzkie.

Kontakt z Operatorem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
www.ocwip.pl
telefon stacjonarny: 77 441 50 25
telefony komórkowe:
Alicja Gawinek 535 446 389,
Tomasz Kosmala 531 531 359,
Katarzyna Wilkos 693 557 319,
e-mail: biuro@ocwip.pl

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO 2024-2026