Skip to main content

Kierunek NOWE FIO 2024-2026

Kierunek NOWE FIO 2024-2026

Realizator:

  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji: 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2026 roku. 

Adresaci projektu: 

1. Młoda/lokalna organizacja pozarządowa (MOP) to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPiW, mająca siedzibę wwojewództwie objętym projektem (opolskim) lub/oraz, która została wpisana do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 50 tys. zł.

2.Lokalna organizacja pozarządowa mająca siedzibę w województwie objętym projektem, której roczny przychód za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie przekracza 50 tys. zł.

3. Grupa nieformalna to nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowościprawnej. Grupa taka może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonej w art. 4 UoDPPiW samodzielnie (bezpośrednio) lub wspólnie z inną organizacją pozarządową (tzw. patronem).

Celem głównym projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez działania projektowe w tym przede wszystkim realizację m.in. 165 mikrodotacji na terenie województwa opolskiego.

 Co oferujemy?

– dofinansowanie najlepszych projektów w kwocie do 7 tys. zł.

-wsparcie animacyjne i doradcze

– konsultacje przy tworzeniu projektu

– szkolenia z tworzenia wniosków

– spotkania edukacyjne i informacyjne

– wsparcie merytoryczne w trakcie realizacji projektu

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Umowa z dnia 02.04.2024 nr 9/III/2024