Skip to main content

Opolskie Forum NGO

Opolskie Forum NGO

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Stowarzyszenie Europa IUVENIS na podstawie umowy zawartej z dnia 11 marca 2024 r. nr BDO.614.1.6.2024 z Województwem Opolskim.

Termin realizacji: 11.03-30.06.2024r.

Adresaci: przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Działanie: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego Forum NGO dla 200 przedstawicieli i przedstawicielek NGO z terenu województwa opolskiego. Podczas Forum odbędą się warsztaty, szkolenia i konsultacje indywidualne.

Kontakt:

Alicja Gawinek – 535446389 a.gawinek@ocwip.pl