Skip to main content

Profesjonalizacja opolskich NGO

Profesjonalizacja opolskich NGO

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy z dnia 23 lutego 2024 r. nr BDO.614.1.5.2024  zawartej z Województwem Opolskim.

Termin realizacji: 23.02-30.06.2024r.

Adresaci: przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Cel: Wzmocnienie i rozwój III sektora oraz profesjonalizacja działań ngo na terenie województwa opolskiego poprzez udział w szkoleniach min 60 przedstawicieli i przedstawicielek NGO.

Działanie: Szkolenia dla NGO oraz promocja Województwa Opolskiego.  

Kontakt:

Alicja Gawinek – 535446389 a.gawinek@ocwip.pl