Skip to main content

PROSTA DOSTEPNOŚĆ

PROSTA DOSTEPNOŚĆ
Zakończony

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy z dnia 8 września 2023 r. nr BDO.615.68.2023  zawartej z Województwem Opolskim.

Adresaci: przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)

Cel: Zwiększenie wiedzy wśród opolskich NGO na temat stosowania zapisów ustawy o dostępności przy realizacji zadań publicznych.

Działanie: Przygotowanie i opracowanie rekomendacji w obszarze stosowania zapisów ustawy o dostępności przy realizacji zadań publicznych.

Kontakt:

Alicja Gawinek – 535446389 a.gawinek@ocwip.pl