Skip to main content

Kierunek NOWE FIO 2021 – ruszył nabór wniosków !!!

news

Kierunek NOWE FIO 2021 – ruszył nabór wniosków !!!

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych działając jako Operator dla województwa opolskiego w ramach programu NOWE FIO na lata 2021-2030 priorytet I, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO”, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na działania w roku 2021:

 

 1. Inicjatywy oddolne – projekty realizowane dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę   mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, realizowane przez młode organizacje, nieformalne grupy obywatelskie, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych oraz realizacja wspólnych działań na  rzecz mieszkańców.
   
 2. Wsparcie młodych organizacji (MOP) – projekty, których celem jest rozwój młodych organizacji fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich
  (a także innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  – Dz. U. z 2021 r. poz. 1038). W ramach tej ścieżki MOP mogą ubiegać się o dofinansowanie na:

–  działania rozwojowe tj. m.in.: zakup sprzętu, szkolenia, przygotowanie planów rozwoju, itp.,

– działania realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego zgodnie z Art. 4. 1. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Adresatami projektów muszą być osoby mieszkające w województwie opolskim.

Celem Konkursu „Kierunek NOWE FIO” jest  zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych         w życie publiczne, a w szczególności:        

 1. zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,                  
 2. animowanie działań oddolnych, służących tworzeniu więzi społecznych i samoorganizacji,
 3. wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego,  
 4. aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów,

Termin składania wniosków: od  21.07.2021 do 11.08.2021 do godziny 13:30.

Limit dostępnych środków:  516 000,00 zł

Beneficjenci (podmioty uprawnione do aplikowania w konkursie):

 1.  Młoda organizacja pozarządowa, to organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, która została wpisana do KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji np. ewidencji starosty, rejestru KGW ARMiR-u  nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Ponadto, roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł. W przypadku krótszego niż 12 miesięcy  okresu funkcjonowania dochód nie może przekraczać 30 tyś. za dotychczasowy okres funkcjonowania organizacji.
 2.  Grupa nieformalna, to nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. 

 

Grupa nieformalna może ubiegać się o wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć na dwa różne sposoby:

a)  z organizacją pozarządową jako „patronem”,

b) samodzielnie

Czas realizacji projektów:  Projekty można realizować w okresie od 6 września do 21  listopada 2021 r.

Wysokość dotacji: Kwota dotacji nie może przekraczać 6 000,00 zł. Minimalna kwota wnioskowana wynosi 3 000,00 zł.

Miejsce składania wniosków:  Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4, 45-064 Opole

 1. Do Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, składają wnioski młode organizacje pozarządowe lub grupy nieformalne z terenu całego województwa opolskiego.

Sposób składania wniosków: Wnioski składane są  za pomocą Generatora wniosków. Generator jest dostępny za pośrednictwem strony www.ocwip.pl i na stronie www.witkac.pl gdzie należy wybrać konkurs OCWIP Kierunek NOWE FIO.

Prawidłowe złożenie wniosku składa się z dwóch części:
1. złożenie wniosku poprzez Generator wniosków;
2. dostarczenie „Potwierdzenia złożenia wniosku” podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy wraz z wymaganymi załącznikami do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole.  Złożenie potwierdzenia musi nastąpić najpóźniej w dniu kończącym nabór wniosków, tj. do dnia 11 sierpnia 2021 roku do godziny 13:30. W przypadku przesyłania pocztą tradycyjną liczy się data wpływu do Operatora tj. najpóźniej do dnia 11 sierpnia 2021  r. do godziny 13:30.
Dopuszczalne jest wysłanie zeskanowanego potwierdzenia wraz z załącznikami na adres e-mail: kierunekfio@ocwip.pl !!!

Procedura oceny wniosków i przyznawania dotacji:
1. Ocena formalna
Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełnić kryteria formalne, które zostały wymienione w karcie oceny formalnej.
2. Ocena merytoryczna
Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez Komisję Oceny Wniosków. W jej skład wejdą uprawnieni przedstawiciele Operatora konkursu „Kierunek NOWE FIO”, członkowie i pracownicy oraz eksperci zewnętrzni. Przy ocenie merytorycznej brane będą pod uwagę kryteria wymienione w karcie oceny merytorycznej.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdują się na stronie internetowej www.ocwip.pl:

Należy koniecznie zapoznać się z Regulaminem Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia !!!!!

Kontakt z Operatorem:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
ul. Damrota 4/35-36
45-064 Opole
www.ocwip.pl
telefon stacjonarny: 77 441 50 25
telefony komórkowe:
Alicja Gawinek 535 446 389,
Tomasz Kosmala 531 531 359,
Katarzyna Wilkos 693 557 319,
e-mail: kierunekfio@ocwip.pl

W załączeniu:

1. Regulamin konkursu dotacyjnego.

2. Wzór wniosku dla młodej organizacji pozarządowej

3. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej

4. Wzór wniosku dla grupy nieformalnej z patronem

5. Karta oceny formalnej

6. Karta oceny merytorycznej

7. Ramowy wzór umowy z młodą organizacją pozarządową

8. Ramowy wzór umowy z grupą nieformalną

9. Ramowy wzór umowy z grupą nieformalną z patronem

10. Wzór sprawozdania młoda organizacja pozarządowa

11. Wzór sprawozdania grupa nieformalna

12. Wzór sprawozdania grupa nieformalna z patronem

Projekt finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Szczegóły projektu

Kierunek NOWE FIO