Skip to main content

Silne NGO Dostępność PLUS 2024 – rusza nabór wniosków

Silne NGO Dostępność PLUS 2024 – rusza nabór wniosków
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  w ramach projektu „Silne NGO Dostępność PLUS” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-ROP.526.18.1.2024 z dnia 18 czerwca 2024

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych

skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) lub prowadzących aktywną działalność na terenie Miasta Opola.


Cel konkursu: Realizacja zasad „DOSTĘPNOŚĆ PLUS” w sektorze pozarządowym.

  1. Dopuszczalne działania w ofercie:             
    a) podniesienie poziomu profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych w celu poszerzenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
    b) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

      2. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu:

44 000,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych)

Maksymalna kwota dotacji jednego zadania publicznego wynosi 8 000,00 zł (słownie osiem tysięcy złotych)

         3. Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż, od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2024 r.   

4. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników (jeśli dotyczą) w wersji papierowej w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ulica Damrota 4 pokój 35-36, 45-064 Opole poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -13.00 lub przesłać na ten sam adres do dnia 26 lipca 2024 do godziny 13.00 (uwaga w przypadku wysyłki oferty pocztą lub kurierem liczy się data wpływu)

W przypadku pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@ocwip.pl, t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu poniżej:Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO Dostępność PLUS” –
umowa nr CDO-ROP.526.18.1.2024 z dnia 18 czerwca 2024

herb miasta Opola
Szczegóły projektu

Silne NGO – Dostępność PLUS edycja 2024