Skip to main content

Silne NGO – Dostępność PLUS edycja 2024

Silne NGO – Dostępność PLUS edycja 2024

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr CDO-ROP.526.18.1.2024 zawartej z Miastem Opole.

Okres realizacji: 18.06.2024 – 31.12.2024

Adresaci: organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty wskazane w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zarejestrowane, lub prowadzące aktywną działalność na terenie miasta Opola na rzecz jego mieszkańców.

Cel: Podniesienie poziomu dostosowania organizacji w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno –  komunikacyjnej.

Działania:
1. Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów 
2. Wybór minimum 6 ofert – które łącznie zostaną dofinansowane kwotą 44 000,00 zł, maksymalna kwota 1 dotacji – 8  000,00 zł.

Ogłoszenie konkursu planowane jest w lipcu 2024 roku.

Kontakt: e-mail: biuro@ocwip.pl,  telefon: 77 441 50 25

Tomasz Kosmala tel. 77 441 50 25, 531 531 359, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO – Dostępność PLUS ”
– umowa nr CDO-ROP.526.18.1.2024 z dnia 18.06.2024

herb miasta Opola