Skip to main content

Odkrywcy Sekretów Nauki

Odkrywcy Sekretów Nauki
Zakończony

Realizatorzy:
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – Lider Projektu, Uniwersytet Opolski – Partner, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner.

Okres realizacji:
01.07.2017 – 31.07.2019

Adresaci:
Projekt zakłada wsparcie 107 szkół podstawowych i 5000 uczniów uczęszczających do tych szkół na terenie województwa opolskiego – poza terenem Aglomeracji Opolskiej oraz nie mniej niż 413 nauczycieli z tego samego obszaru.

Cel:
Celem projektu jest to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz 5000 uczniów szkół podstawowych, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji 413 nauczycieli ze szkół podstawowych województwa opolskiego (poza ter. aglomeracji opolskiej) poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią.

Działania:
– zajęcia dla uczniów realizowane w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji, których istotą jest aktywne podejście do nauki i przyswajania wiedzy poprzez wykorzystanie eksperymentów i doświadczeń jako podstawy
zainteresowania problemem,
– edukacyjna platforma doświadczeń i eksperymentów. Platforma projektowa przeznaczona jest dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole. Publikowane na niej będą scenariusze zajęć, opracowania nauczycielskie, wyniki badań i doświadczeń pracowni eksperymentalnych przeprowadzanych przez uczniów, opisy urządzeń, pomocy dydaktycznych i materiałów wspierających zajęcia pozalekcyjne,
– zajęcia edukacyjne dla uczniów w oparciu o podstawę programową realizujących ścieżkę B (kompetencje społecznoemocjonalne). Prowadzone będą w OTLiA, MŚO, PNiEC/Krasiejów w formie warsztatów jako uzupełnienie lekcji szkolnych, z wykorzystaniem różnorodnych aktywnych metod pracy, w oparciu o realizację treści podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych,
– zajęcia wyrównawcze (pozalekcyjne) dla uczniów,
– warsztaty matematyczno – informatyczne oraz warsztaty przyrodnicze dla uczniów,
– zajęcia pozalekcyjne dla uczniów: zajęcia kreatywnego uczenia się oraz zajęcia dotyczące wymarzonej firmy,
– warsztaty TIK dla 48 nauczycieli – wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych dla e-uczenia się,
– kursy dla nauczycieli w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Warsztaty aktywizujące – poznanie alternatywnych metod pracy w obszarze pedagogiki otwartej i nauczania przyjaznego mózgowi (neurodydaktyka) w aspekcie rozwijania kompetencji społecznych na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju,
– studia podyplomowe z zakresu neuronauk i kwalifikacji pedagogicznych dla 40 nauczycieli
– zajęcia z zakresu kompetencji obywatelskich.

Kontakt:
Alicja Gawinek, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl,   tel.: 535446389

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji – Wsparcie kształcenia ogólnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.