Skip to main content

Silne NGO

Silne NGO
Zakończony

Okres realizacji: 07.05.2018 – 10.12.2018

Adresaci: organizacje pozarządowe  lub inne uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zarejestrowane na terenie miasta Opola.

Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

Działania:
1. Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
2. Wybór minimum 10 ofert – które łącznie zostaną dofinansowane kwotą 48 000,00 zł.

Kontakt: Tomasz Kosmala tel. 77 441 50 25, 531 531 359, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl


Projekt finansowany ze środków  Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO”  – umowa nr CDO-ROP-.526.12.1.2018PP z dnia 07.05.2018