Skip to main content

Silne NGO 23 – ruszył nabór wniosków

Silne NGO 23 – ruszył nabór wniosków
Ważne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  w ramach projektu „Silne NGO 23” finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola umowa numer CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 6 lipca 2023.

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany do organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.


Cel konkursu: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

  1. Dopuszczalne działania w ofercie:             

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych
podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
b) zlecanie doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji
m.in. w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania
i promocji działań,
c) wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające
na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie
informacyjne)   

          2. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu:

36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Maksymalna kwota  dotacji  jednego zadania publicznego wynosi 6 000,00 zł.

         3.Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od dnia podpisania umowy  do 10 grudnia 2023 r.   

4. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w wersji papierowej 
w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ulica Damrota 4 pokój 35-36, 45-064 Opole poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -13.00 lub przesłane na ten sam adres do dnia 04 września 2023 do godziny 13.00  (uwaga w przypadku wysyłki oferty liczy się data wpływu)

W przypadku pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@ocwip.pl, t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu:

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO 23” – umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 6 lipca 2023

Herb Miasta Opola
Szczegóły projektu

Silne NGO 23