Skip to main content

Silne NGO 23

Silne NGO 23
Zakończony

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr CDO-RIPS.526.6.1.2023 zawartej z Miastem Opole.

Okres realizacji: 06.07.2023 – 30.12.2023

Adresaci: organizacje pozarządowe  lub inne uprawnionych podmiotów  wskazanych
w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571
z późn. zm.) zarejestrowane na terenie miasta Opola.

Cel: Podniesienie poziomu merytorycznego, organizacyjnego i promocyjnego organizacji pozarządowych z terenu miasta Opola.

Działania:
1. Ogłoszenie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów 
2. Wybór minimum 6 ofert – które łącznie zostaną dofinansowane kwotą 36 000,00 zł, maksymalna kwota 1 dotacji – 6 000,00 zł.

Ogłoszenie konkursu planowane jest w sierpniu 2023 roku.

Kontakt: Tomasz Kosmala tel. 77 441 50 25, 531 531 359, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO 23” – umowa nr
CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 06.07.2023

herb Miasta Opola