Skip to main content

Silne NGO 22 – ruszył nabór wniosków

Silne NGO 22 – ruszył nabór wniosków
Ważne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  w ramach projektu „Silne NGO 22” finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2022 z dnia 05.08.2022

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany

do organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.


Cel konkursu: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

  1. Dopuszczalne działania w ofercie:             

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych
podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
b) zlecanie doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji
m.in. w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania
i promocji działań,
c) wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające
na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie
informacyjne)   

          2. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu:

36 000,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy złotych)

Maksymalna kwota  dotacji  jednego zadania publicznego wynosi 6 000,00 zł.

         3.Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od dnia podpisania umowy  do 10.12.2022 r.   

4. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w wersji papierowej  w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul Damrota 4.35-36, 45-064 Opole poniedziałek – piątek w godzinach 8.00-13.00. lub przesłane na ten sam adres do dnia 22.09.2022 do godziny 13.00  (UWAGA w przypadku wysyłki oferty liczy się data wpływu)

W przypadku pytań do konkursu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@ocwip.pl, t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu:

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO” – umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2022 z dnia 05.08.2022

Szczegóły projektu

Silne NGO 22