Skip to main content

Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO

Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO
Zakończony

Realizatorzy:
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL  • Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Okres realizacji: 01.03.2014 – 31.03.2015 r. 

Adresaci projektu:

• przedstawiciele samorządów, stowarzyszeń, jak i inne organizacje  na terenie województwa opolskiego

Cele projektu:
 • Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy wśród JST i NGO w Województwie Opolskim  
Działania przewidziane w projekcie:

• Stworzenie internetowej platformy współpracy pomiędzy NGO i JST • Wypracowanie standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych • Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych • Wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych • Wypracowanie standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji    Pozarządowych oraz określenie potencjalnych sposobów jego finansowania • Stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników, mapy inicjatyw społecznych • Organizacja konferencji Forum Inicjatyw Pozarządowych • Poszerzenie formuły konkursowej „Opolskie Niezapominajki” o dodatkową kategorię „Społecznik Roku” • Wdrożenie w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy • Upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach na terenie województwa opolskiego 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
– Wojciech Witoń, e-mail: w.witon@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Koordynator projektu, OCWIP) – Alicja Gawinek, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Opiekun standaryzacji, OCWIP) – Tomasz Kosmala, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25 (Specjalista ds. analiz)\