Skip to main content

Pełno(s)prawni na rynku pracy

Pełno(s)prawni na rynku pracy
Zakończony

Realizatorzy:  • CTC Polska spółka z o.o. • Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
Okres realizacji: 1.09.2012 – 30.09.2014

Adresaci projektu:  • osoby niepełnosprawne i nieaktywne zawodowo w wieku 16-64 lata zamieszkałe lub uczące się na terenie województwa opolskiego • otoczenie osób niepełnosprawnych, w ramach zadań wsparcia otoczenia zawodowego ON (pracodawcy, współpracownicy)  Cele projektu: • Podniesienie zdolności do zatrudnienia na otwartym rynku pracy 45 niepracujących osób niepełnosprawnych z województwa opolskiego, poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych oraz zatrudnienie wspomagane.
Działania: • indywidualnego wsparcia trenera pracy, doradztwa psychologiczne i wsparcie doradcy zawodowego • specjalistyczne szkolenia zawodowe • zatrudnienie subsydiowane • stypendium szkoleniowe w ramach warsztatów rozwijających kompetencje interpersonalne, organizacyjne i społeczne potrzebne na rynku pracy. 

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Dorota Piechowicz–Witoń (Informacje ogólne, rekrutacja)  e-mail: d.piechowicz@ocwip.pl Wojciech Witoń (Rekrutacja, Sprawy organizacyjne-administracja)  e-mail: w.witon@ocwip.pl 
Biuro: (77) 441 50 25  Oficjalna strona projektu:
http://www.pelnosprawni.ctc.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.