Skip to main content

Wojewódzkie Forum NGO

Wojewódzkie Forum NGO
Zakończony

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr BDO.614.27.4.2023  z Województwem Opolskim

Okres realizacji: 12.07.2023 – 31.12.2023

Adresaci:  1) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, fundacje, kluby sportowe,) , kola gospodyńwiejskich, ochotnicze straże pożarne – zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego, członkowie zarządów/komisji rewizyjnych/rad, członkowie stowarzyszeń, wolontariusze, pracownicy i współpracownicy,

2) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi,

3) lokalni społecznicy, wolontariusze,

4) wszyscy mieszkańcy oraz mieszkanki, którzy są zainteresowani działalnością III sektora,

5) przedstawiciele ciał dialogu, Rad Działalności Pożytku Publicznego z terenu województwa opolskiego

Cel: Rozwój i profesjonalizacja organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń oraz integracji sektora organizacji.

Działania:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych. Forum będzie składało się z 2 części: I – część plenarna II – część warsztatowa.

Informacja szczegółowa o FORUM będzie udostępniona w aktualnościach na stronie www.ocwip.pl

Kontakt: Alicja Gawinek  tel. 77 441 50 25, 535 446 389 , e-mail: a.gawinek@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków Województwa Opolskiego na podstawie umowy 
nr BDO.614.27.4.2023  z Województwem Opolskim.