Skip to main content

Profesjonalizacja opolskiego  III sektora

Profesjonalizacja opolskiego  III sektora
Zakończony

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr BDO.614.27.5.2023  z Województwem Opolskim

Okres realizacji: 22.06.2023 – 31.12.2023

Adresaci:  

1) organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPioW (w tym m.in. stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, fundacje, kluby sportowe,) , kola gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne – zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego członkowie zarządów/komisji rewizyjnych/rad, członkowie stowarzyszeń, wolontariusze, pracownicy i współpracownicy,

2) pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi,

3) lokalni społecznicy, wolontariusze,

4) wszyscy mieszkańcy oraz mieszkanki, którzy są zainteresowani działalnością III sektora,

5) przedstawiciele ciał dialogu, Rad Działalności Pożytku Publicznego z terenu województwa opolskiego.

Cel: Zwiększenie rozwoju oraz profesjonalizacja działań organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego poprzez szkolenia i konsultacje.

Działania:


1. Szkolenia dla NGO – zorganizowanie 3 tematycznych szkoleń dla opolskich NGO.

2. Przeprowadzenie 13 h konsultacji dla opolskich NGO.

Kontakt: Alicja Gawinek  tel. 77 441 50 25, 535 446 389 , e-mail: a.gawinek@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków Województwa Opolskiego na podstawie umowy 
nr BDO.614.27.5.2023  z Województwem Opolskim.