Skip to main content

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina

Silna i zwarta rodzina na szczyt się wspina
Zakończony

Realizatorzy:
Fundacja Pomocy Dzieciom „Bądź Dobroczyńcą”, Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Okres realizacji:  
01.05.2016 – 31.05.2019

Adresaci:
Osoby młode – dzieci i młodzieży, którzy ze względu ciężką sytuację w jakiej się znaleźli (dysfunkcyjne środowisko rodzinne i fakt umieszczenia w pieczy zastępczej) są osobami, potencjalnie zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ponadto w ramach projektu wsparciem objęte są również osoby z otoczenia beneficjentów ostatecznych (rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, rodzeństwo). Niektóre działania będą skierowane natomiast do instytucji i organizacji jako „miejsc świadczenia usług społecznych”, które na co dzień pracują na rzecz wspierania rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy beneficjenci projektu są mieszkańcami bądź podmiotami z terenu województwa opolskiego.

Cel:
Celem projektu jest wsparcie rodzicielstwa zastępczego poprzez realizację kompleksowych działań prowadzonych w kierunku wzmocnienia i rozszerzania potencjału rodzin zastępczych w województwie opolskim.

Działania:
– edukacja społeczna oraz wzmocnienie potencjału rodzicielstwa zastępczego,
– program wsparcia dla dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ich zastępczych rodziców,
– dwudniowe forum rodzicielstwa zastępczego w województwie opolskim;
– prowadzenie kompleksowego poradnictwa specjalistycznego, mediacji dla rodzin zastępczych, rodzin biologicznych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

Kontakt:
Alicja Gawinek, e-mail: a.gawinek@ocwip.pl,   tel.: 535446389


Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.