Skip to main content

Opolskie EDUKO

Opolskie EDUKO
Zakończony

Realizatorzy:
Muzeum Śląska Opolskiego – Lider Projektu
Województwo Opolskie – Partner Strategiczny
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu – Partner Strategiczny
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Partner Strategiczny
Opolski Projektor Animacji Kulturalnych – Partner Strategiczny
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim – Partner Strategiczny
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu – Partner Strategiczny
Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – Partner Strategiczny
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Partner Strategiczny
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu – Partner Strategiczny
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Partner Strategiczny
Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu – Partner Strategiczny
Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim – Partner Strategiczny
Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach – Partner Strategiczny
Biblioteka i Centrum Kultury w Kolonowskiem – Partner Strategiczny
Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku – Partner Strategiczny
Miejski Ośrodek Kultury w Kędzierzynie-Koźlu – Partner Strategiczny
Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie – Partner Strategiczny
Kuratorium Oświaty w Opolu – Partner Strategiczny

Okres realizacji:  2016 – 2018

Adresaci:
Adresatami projektu są przedstawiciele sektora kultury, edukacji, organizacji pozarządowych i władz
Samorządowych oraz dzieci i młodzież zamieszkująca na terenie województwa opolskiego.

Cel:
Celem projektu jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami sfery kultury i edukacji, w tym kuratorium oświaty, centrum rozwoju edukacji, publicznymi i niepublicznymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami i osobami, działającymi na polu edukacji kulturowej w naszym województwie, a także władzami samorządowymi.

Działania:
→ stworzenie platformy faktycznej współpracy (merytorycznej, organizacyjnej i finansowej) pomiędzy sferami kultury i edukacji (zarówno formalnymi, jak i nieformalnymi) oraz władzami samorządowymi,
→ pogłębienie współpracy osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
→ wzmacnianie edukacji ustawicznej w sektorze edukacji kulturowej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
→ zintegrowanie lokalnych podmiotów, działających w obszarze edukacji kulturowej,
→ propagowanie wdrażania różnorodnych form edukacji kulturowej,
→ zbudowanie komplementarnej oferty edukacyjno-kulturalnej woj. opolskiego,
→ prowadzenie wspólnych kampanii informacyjno-promocyjnych.


Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz budżetu Województwa Opolskiego.