Skip to main content

Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim

Sieć Samopomocowa Osób Głuchych/Niesłyszących w Województwie Opolskim
Zakończony

Realizatorzy:
– Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Parytetowy Związek Socjalny Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat   /Kraj Saary (Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland     e. V.) – Polski Związek Głuchych Oddział Opole (partner wspierający po stronie    polskiej)  
Okres realizacji:
1.03.2014 – 28.02.2015 

Adresaci: 
Osoby niesłyszące z terenu woj. opolskiego poprzez aktywność w kołach terenowych Polskiego Związku Głuchych Oddział Opole.  Pośrednio również rodziny osób niesłyszących, wolontariusze działający w tym obszarze oraz pracownicy PZG statutowo działający na rzecz osób głuchych. 
Cele:
Głównym celem projektu jest uruchomienie pięciu grup samopomocy osób niesłyszących w województwie opolskim i połączenie ich w sieć wsparcia w kooperacji OCWIP z Polskim Związkiem Głuchych (PZG), celem polepszenia sytuacji socjalnej i społecznej osób niesłyszących w województwie opolskim.

Działania:
• dwudniowe spotkanie w Opolu realizatorów projektu w celu omówienia i sprecyzowania przebiegu projektu • Rekrutacja i przeszkolenie około 15 wolontariuszy. Wolontariusze powinni być do dyspozycji grup samopomocowych w trakcie, jak i po zakończeniu projektu  • przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń do pracy grup samopomocowych na miejscu w pięciu wybranych okręgach: Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Strzelce Opolskie i Nysa • Wsparcie w utworzeniu i w pracy pięciu grup samopomocowych (jedna grupa na jeden okręg), między innymi poprzez dwóch animatorów zatrudnionych w ramach projektu i przez wyszkolonych w projekcie wolontariuszy. Koncept pracy i jej organizację grupy tworzą na własną odpowiedzialność. Spotkania każdej z grup powinny odbywać się przynajmniej dwa razy w miesiącu. Każda grupa wybiera spośród siebie koordynatora (lidera).  • Wyszkolenie  liderów grup samopomocowych • pobyt studyjny w Nadrenii-Palatynacie/Kraju Saary dla wybranych wolontariuszy,  liderów grup i koordynatora projektu celem poznania sposobu funkcjonowania i sposobów wsparcia grup samopomocy w Niemczech. • Połączenie w sieć pracy pięciu grup samopomocowych przez stałą wymianę informacji o planach i metodach pracy, jak i za pomocą pięciu spotkań dyskusyjnych obejmujących wszystkich członków pięciu grup wsparcia. • kampania informacyjna służąca zwiększeniu świadomości społecznej w kwestii problemów osób z dysfunkcją słuchu w województwie opolskim  • półdniowa konferencja podsumowująca projekt – w Opolu 


Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu: – Dorota Piechowicz – Witoń, koordynatorka projektu po stronie OCWIP, d.piechowicz@ocwip.pl, 77 441 50 25  -Tomasz Kosmala, asystent koordynatora po stronie OCWIP, t.kosmala@ocwip.pl , 77 441 50 25 – Katarzyna Golik, obsługa księgowa. 

Projekt dofinansowywany przez Akcję Człowiek /Aktion Mensch e.V.