Skip to main content

Senior w Akcji

Senior w Akcji
Zakończony

Realizator:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych


Okres realizacji:
01.04.2017 – 31.12.2017

Adresaci projektu:
Działania projektu skierowane są do osób zamieszkujących na terenie województwa opolskiego w wieku powyżej 60 lat, świadczących usługi opiekuńcze osobom potrzebującym (bądź zamierzających podjąć taką działalność) oraz do osób wymagających wsparcia w dostępie do usług społecznych.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie świadczenia pomocy nieformalnej  na rzecz innych osób u 20 aktywnych seniorów (opiekunów grup) poprzez warsztaty  i szkolenia oraz zaangażowanie do współpracy mniej aktywne osoby poprzez stworzenie 10 grup samopomocowych dla 60 seniorów.
W ramach grup samopomocowych 80 osób zwiększy swą aktywność społeczną poprzez poszerzenie dostępu do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, turystycznej,  edukacyjnej.
Projekt ma na celu również stworzenie Banku Czasu Seniora, który umożliwi dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Bank Czasu stworzy możliwość wzrostu jakości życia, rozwoju, zaspakajania potrzeb uczestników projektu w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzysta kapitał społeczny tkwiący w seniorach.  

Działania:
– stworzenie 10 grup samopomocowych na terenie Województwa Opolskiego;
– zwiększenie aktywności społecznej członków grup samopomocowych;
– stworzenie Banku Czasu Seniora

Kontakt:

Koordynator projektu:
Tomasz Kosmala, e-mail: t.kosmala@ocwip.pl, tel.: 531531359

Animatorzy:
Karolina Bujak, e-mail: k.bujak@ocwip.pl,  tel.: 608433243
Katarzyna Wilkos, e-mail: k.wilkos@ocwip.pl,   tel.: 731705781


Projekt jest współfinansowany  ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej