Skip to main content

Kierunek FIO 2017

Kierunek FIO 2017
Zakończony

Okres realizacji: 1 lutego 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.  

Adresaci: 

– Organizacje pozarządowe

Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy. Wsparcie otrzymać mogą organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie województwa opolskiego, nie wcześniej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku, których kwota przychodu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie przekracza 25 tys. zł.

– Grupy nieformalne i samopomocowe

Wsparcie dla grup nieformalnych i samopomocowych w skład których wchodzić muszą nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, pełnoletnie, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa nieformalna może zostać utworzona na potrzeby realizacji projektu bądź może działać przed podjęciem decyzji o realizacji wniosku.


Cele:
Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

Działania:
– mikrodotacje dla ww odbiorców (od 3 000,00 tys. do 5 000,00 zł)
– wsparcie doradcze
– działania edukacyjno – informacyjne
– działania animacyjne

Projekt finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

 
Kontakt:

Tomasz Kosmala – 531 531 359, t.kosmala@ocwip.pl
Alicja Gawinek – 535 446 389, a.gawinek@ocwip.pl
Karolina Bujak – 77 441 50 25, k.bujak@ocwip.pl