Skip to main content

Równe Szanse

Równe Szanse
Zakończony

Okres realizacji projektu: 01.05.2010 – 30.06.2011.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są zameldowane na terenie woj. opolskiego,
 • są nieaktywne zawodowo,
 • posiadają orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności.

Cele projektu:

 • aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie kwalifikacji beneficjentów,
 • wzrost konkurencyjności osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,
 • zwiększenie szans zatrudnienia osób uczestniczących w projekcie.

Działania przewidziane w projekcie:

 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • warsztat Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • wsparcie psychologa,
 • szkolenia komputerowe,
 • szkolenia językowa,
 • szkolenia kształtujące umiejętności osobiste,
 • rozdysponowanie stypendium szkoleniowego.

Osoby odpowiedzialne za projekt:

Alicja Gawinek
Katarzyna Kosmala