Skip to main content

Zaproszenie na listopadowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu

Zaproszenie na listopadowe spotkania informacyjne realizowane w ramach projektu
news
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej i Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zapraszają na cykl spotkań informacyjnych poświęconych rozpowszechnianiu wypracowanych standardów, modeli i rozwiązań w ramach projektu „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO” w 12 powiatach województwa opolskiego.
Celem spotkań jest omówienie modelowych rozwiązań współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego na szczeblu wojewódzkim – UMWO (które to zostały wypracowane w ramach Projektu); m. in.:
•    standard konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
•    model realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowania – np. udzielanie pożyczek dla NGO przez UMWO, finansowanie wkładu własnego organizacji w realizowanych projektach,
•    model tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych.
W trakcie spotkań zostanie również zaprezentowany nowopowstały Portal Organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego (platforma internetowa): www.ngo.opolskie.pl.
Na spotkania zapraszamy przede wszystkim przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników administracji publicznej z terenu całego województwa opolskiego.

Spotkania informacyjne odbędą się w terminach i miejscach wskazanych w poniższej:

24 listopada 2014 r. – powiat głubczycki – godz. 14.00, świetlica wiejska w Nowej Wsi Głubczyckiej,
25 listopada 2014 r. – powiat kluczborski – godz. 12.00, Rynek 1, 46-200        
  Kluczbork (biuro LGD Dolina Stobrawy),
26 listopada 2014 r. – powiat oleski – godz. 16.00, Dom Kultury w Gorzowie Śląskim.
27 listopada 2014 r. –  powiat opolski – godz. 17.00, sala w OSP we Wrzoskach,
28 listopada 2014 r. – powiat namysłowski – godz. 17.00, sala w Domu Kultury w Pokoju.

Osobą do kontaktu w sprawach spotkań informacyjnych jest Anna Graba – Specjalistka ds. spotkań informacyjnych:
tel.:  77 402 51 16
e-mail: anna.graba@haus.pl
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1-go Maja 13/2
45-068 Opole
Czas trwania spotkania: 3 godziny zegarowe.
Organizator zapewnia w trakcie spotkań poczęstunek.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach !