Skip to main content

Stwórz opolskie standardy współpracy JST z NGO

Stwórz opolskie standardy współpracy JST z NGO
news
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Województwa Opolskiego do udziału w pracach zespołów i grupy roboczej wspierających projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 5.4.2 PO KL.

Projekt  „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” ma na celu m.in. zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów współpracy JST  i NGO w obszarach:

1. Mechanizmy wzajemnego informowania i konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych poprzez wypracowanie standardu konsultowania założeń  projektów i aktów normatywnych;

2. Formy finansowe współpracy JST i NGO poprzez  Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych;

3. Tworzenie partnerstw poprzez wypracowanie modelu tworzenia partnerstw w realizacji zadań publicznych;

4. Standard wspierania inicjatyw obywatelskich i NGO poprzez opracowanie standardu Regionalnego Centrum  Organizacji Pozarządowych.

5. Poszerzenie formuły konkursowej „Opolskie Niezapominajki” o dodatkową kategorię „Społecznik Roku”.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach jednego z zespołów lub grupy roboczej proszone są o zapoznanie się z zasadami naboru kandydatów, regulaminem projektu oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie skanu do dnia 4 kwietnia 2014 r. na adres rekrutacja@ocwip.pl 

Jednocześnie informujemy, że spotkania będą odbywały się zgodnie z podziałem obszarowym:

a) Zespół roboczy 1 (6 osób w tym 3 z NGO) w terminie od marca do lipca 2014 r., 1 szkolenie wstępne, 8 spotkań roboczych;

b) Zespół roboczy 2 (10 osób w tym 5 z NGO) w terminie od kwietnia do września 2014 r., 1 dwudniowe szkolenie wstępne, 16 spotkań roboczych;

c) Zespół roboczy 3 (6 osób w tym 3 z NGO) w terminie od kwietnia do sierpnia  2014 r., 1 dwudniowe szkolenie wstępne, 8 spotkań roboczych;

d) Grupa robocza 4 (15 osób w tym 8 z NGO) w terminie od kwietnia do października 2014 r., 1 szkolenie wstępne, 5 dwudniowych  spotkań roboczych;

e) Zespół roboczy 5 (6 osób w tym 3 z NGO) w terminie od kwietnia do lipca 2014 r., 4 spotkania robocze.

Szczegółowy grafik spotkań zostanie ustalony przez uczestników na pierwszym spotkaniu szkoleniowym zorganizowanym na przełomie kwietnia/maja 2014 r.

Dla uczestników zapewniamy materiały szkoleniowe, catering,  a dla uczestników grupy wyjazdowej również nocleg i pokrycie kosztów dojazdu. Praca w zespołach i grupie roboczej ma charakter społeczny. 

Zespoły i Grupa będą składały się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i NGO. Każda zespół i grupa będzie moderowana przez zewnętrznego specjalistę w danej dziedzinie. Prace będzie wspierać opiekun procesu standaryzacji. 

Zasady naboru do zespołów i grupy roboczej:

Kandydaci/ki do zespołów/grupy roboczej zgłaszają się za pomocą formularza zgłoszeniowego za zgodą organizacji, którą reprezentują (pieczęć i podpisy osób uprawnionych).

Od kandydatów oczekujemy:

a) doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym,

b)umiejętności reprezentowania interesów środowiska pozarządowego, 

c) umiejętności współpracy w grupie,

d) możliwości przekazywania informacji i zbierania opinii w środowisku trzeciego sektora,

e) osobistej motywacji do pracy w grupie roboczej.  

Z wybranymi kandydatami do zespołów/grupy roboczej skontaktujemy się osobiście.

Szczegółowych informacji o zakresie prac i zasadach naboru udzielają:

1) Zespół 1-3 Tomasz Nawara OCDL FRDL – tel. 77/4544829 w.26, email: tnawara@opole.frdl.pl

2) Grupa 4-5 Alicja Gawinek OCWIP – tel. 535 446 389, email: a.gawinek@ocwip.pl


Załączniki: