Skip to main content

Silne NGO Dostępność PLUS – rusza III edycja nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków

Silne NGO Dostępność PLUS – rusza III edycja nabór ciągły do wyczerpania dostępnych środków
Ważne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych  w ramach projektu „Silne NGO Dostępność PLUS” finansowanego ze środków  Urzędu Miasta Opola umowa numer CDO-ROP.526.18.1.2023 z dnia 7 lipca 2023

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany do organizacji pozarządowych  lub innych uprawnionych podmiotów  wskazanych w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) na terenie Miasta Opola.


Cel konkursu: Realizacja zasad „DOSTĘPNOŚĆ PLUS” w sektorze pozarządowym.

  1. Dopuszczalne działania w ofercie:             

a) podniesienie poziomu profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych w celu poszerzenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,

b) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

          2. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu:

17 642 złote (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote ) – w przypadku uwolnienia dodatkowych środków kwota na dotacje może ulec zwiększeniu

Maksymalna kwota  dotacji  jednego zadania publicznego wynosi 8 000,00 zł.

         3.Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od dnia podpisania umowy  do 15 grudnia 2023 r.   

4. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w wersji papierowej 
w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ulica Damrota 4 pokój 35-36, 45-064 Opole poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -13.00 lub przesłane na ten sam adres nie później niż do dnia 1 grudnia 2023 do godziny 13.00  (uwaga w przypadku wysyłki oferty liczy się data wpływu).
UWAGA – Ocena ofert odbywa się według kolejności ich wpływu aż do wyczerpania środków.

W przypadku pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@ocwip.pl, t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu:

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO Dostępność PLUS” – umowa nr CDO-ROP.526.18.1.2023 z dnia 7 lipca 2023

Szczegóły projektu

Silne NGO – Dostępność PLUS