Skip to main content

Silne NGO 24 – ruszył nabór wniosków

Silne NGO 24 – ruszył nabór wniosków
Ważne

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu „Silne NGO 24” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Opola umowa numer CDO-RIPS.526.6.1.2024 z dnia 11 kwietnia 2024.

Ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu:
wsparcia działalności organizacji pozarządowych skierowany do organizacji pozarządowych lub innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadających siedzibę (zarejestrowanych) lub prowadzących aktywne działania na terenie Miasta Opola.


Cel konkursu: Wsparcie organizacji pozarządowych poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną i finansową.

  1. Dopuszczalne działania w ofercie:             

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń i warsztatów specjalistycznych
podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych,
b) zlecanie doradztwa, w zakresie rozwoju i usprawniania funkcjonowania organizacji
m.in. w zakresie zarządzania, budowania zespołu, wieloletniego planowania
i promocji działań,
c) wsparcie usług i zakup artykułów technicznych celem profesjonalizacji działań mające
na celu rozwój organizacji (sprzęt biurowy, materiały promocyjne, kampanie
informacyjne)   

          2. Ogólna kwota dotacji przeznaczona na realizację konkursu:

40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Maksymalna kwota dotacji jednego zadania publicznego wynosi 8 000,00 zł.

         3. Termin realizacji zadania publicznego określa umowa o na wsparcie realizacji zadania publicznego, jednak termin ten nie może obejmować okresu innego niż od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2024 r.   

4. Oferty należy składać wraz z kompletem załączników w wersji papierowej w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ulica Damrota 4 pokój 35-36, 45-064 Opole poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 -13.00 lub przesłane na ten sam adres do dnia 27 maja 2024 do godziny 13.00 (uwaga w przypadku wysyłki oferty liczy się data wpływu).
W przypadku pytań dotyczących konkursu zapraszamy do kontaktu:
e-mail: biuro@ocwip.pl, t.kosmala@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25, 531 531 359

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursu w załączeniu:

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pod nazwą „Silne NGO 24” – umowa nr CDO-RIPS.526.6.1.2023 z dnia 11 kwietnia 2024

Szczegóły projektu

Silne NGO 24