Skip to main content

Seminarium Podsumowujące Projekt

Seminarium Podsumowujące Projekt
news

Seminarium Podsumowujące Projekt „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie”.

20. 06. 2011r. w hotelu Mercure odbyło się Seminarium Podsumowujące Projekt „Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej.

Udział w spotkaniu wzięło około 30 beneficjentów kończącego się projektu, koordynatorzy poszczególnych działań w projekcie oraz przedstawiciele zarządów Organizacji Partnerskich realizujących projekt.

Seminarium miało na celu:

Podsumowanie projektu, zrealizowanych działań i osiągniętych celów.

Przedstawienie wyników badań prowadzonych w ramach projektu, na bazie których powstała publikacja książkowa pn. Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie.

Prezentację Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W ramach działania Centrum przez rok trwania projektu udzielono 180 doradztw zarówno ogólnych, jak i specjalistycznych (łącznie 500 godzin). Z usług Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych skorzystało 140 beneficjentów – zarówno osoby fizyczne jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Doradztwo przeprowadzane było w formie indywidualnych spotkań oraz spotkań grupowych zarówno w biurze OCWIP jak i bezpośrednio u beneficjenta. W związku z dużym zainteresowaniem, usługami oferowanymi przez Centrum, zakładany wskaźnik został przekroczony o ponad 40%. Dodatkowym elementem towarzyszącym tworzeniu Centrum była biblioteczka, w której gromadzono przez cały czas trwania projektu publikacje związane z problematyką Ekonomii Społecznej oraz spółdzielczej przedsiębiorczości. Z zasobów biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura.

Prezentację Broszury Promującej Spółdzielczość Socjalną w województwie opolskim.
Zespół OCWIP przygotował broszurę promującą spółdzielczość socjalną w województwie opolskim. Oprócz dobrych praktyk spółdzielczości socjalnej w województwie opolskim w broszurze zostały poruszone takie tematy jak:

  • Spółdzielczość socjalna w Polsce i w Europie – prezentacja oraz zasady funkcjonowania.
  • Prawo a spółdzielnie socjalne.
  • Polityka państwa wobec spółdzielczości socjalnej.
  • Wsparcie dla spółdzielni socjalnych.
  • Sposoby finansowania spółdzielni socjalnych.
  • Zasady spółdzielczości.
  • Praktyczny przewodnik dla osób chcących założyć spółdzielnię socjalną.

Podczas seminarium przedstawiono wszystkie niezbędne informacje dotyczące problematyki spółdzielczości socjalnej. Prezentując tematy wchodzące w skład broszury oraz te, które nie znalazły w nim miejsca przeprowadzono wyczerpujący wykład na temat spółdzielczości socjalnej w województwie opolskim, Polsce, Europie oraz na temat spółdzielczości socjalnej „w ogóle”.

Uczestnicy seminarium mieli możliwość dyskusji na temat potrzeby tworzenia podmiotów ekonomii społecznej jakimi są spółdzielnie Socjalne.