Skip to main content

Program Euro – NGO

Program Euro – NGO
Zakończony

Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przygotowujący organizacje pozarządowe do sprawnego funkcjonowania po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej – przede wszystkim poprzez pomoc w przygotowaniu ich do absorpcji środków unijnych.

EURO-NGO jest programem Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Siec Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT przy wspólpracy z Przedstawicielstwem Organizacji Pozarządowych w Brukseli oraz Fundacją im. Stefana Batorego.

Program realizowany był w latach 2003-2006, a jego celem było wniesienie wkładu w tworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania organizacji pozarządowych po przystąpieniu Polski do UE.

Program EURO-NGO służył polepszaniu dostępu organizacji pozarządowych oraz innych obywatelskich i lokalnych inicjatyw do finansowania ze źródeł europejskich. Skala takich inicjatyw, będących odpowiedzią na realne, oddolne potrzeby obywateli, gwałtownie wzrosła po akcesji i może zapewnić efektywne i sensowne wykorzystanie funduszy unijnych.

W ramach Programu powstał ogólnodostępny system informowania i doradztwa w zakresie zasad i mechanizmów funkcjonowania funduszy unijnych dla liderów inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych. Specjaliści prowadzili stacjonarne dyżury poradnicze, organizowali spotkania informacyjne i szkoleniowe. Wszelkie te działania miały na celu podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności liderów organizacji pozarządowych w zakresie wykorzystania funduszy europejskich oraz znajomości unijnych standardów w zakresie poszczególnych polityk wspólnotowych (np. polityki kulturalnej, społecznej, edukacyjnej).

W realizacji Programu specjaliści współpracowali z łącznikami ds. funduszy strukturalnych oraz Przedstawicielstwem Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli.