Skip to main content

Profesjonalny sektor

Profesjonalny sektor
Zakończony

Głównym celem projektu było podjęcie działań nakierowanych na zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego a także wsparcie liderów tych organizacji poprzez zapewnienie im stałego profesjonalnego wsparcia merytorycznego (porady) oraz dostępu do udziału w szkoleniach.

Projekt realizowany był poprzez:

  • doradztwo z zakresu: prawa, księgowości, budowania strategii rozwoju organizacji, współpracy z mediami, itp.,
  • organizację cyklu trzydniowych szkoleń „Aktywny Lider” oraz szkoleń jednodniowych, służących przygotowaniu profesjonalnych specjalistów trzeciego sektora,
  • dostęp do księgozbioru „biblioteki dla organizacji pozarządowych”,
  • pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych i międzysektorowych,
  • organizację „Forum Inicjatyw Pozarządowych” – konferencję organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych,
  • utworzenie i prowadzenie internetowego forum dla liderów organizacji.

Projekt finansowany był ze środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu –
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.