Skip to main content

Kulturalni pięćdziesięcioletni.

Kulturalni pięćdziesięcioletni.
Zakończony

Realizator: 
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 
Współorganizator:
Ośrodek Badań Społecznych SONDA 
Okres realizacji:  
01.04.2014 roku do 31.12.2014 roku.  
Adresaci projektu:  
• osoby w wieku 50+ zamieszkujące na terenie województwa opolskiego; samorządowe instytucje kultury; organizacje pozarządowe działające w obszarze kultury i podejmujące inicjatywy na rzecz i z udziałem osób w wieku 50+. 
Cele projektu: 
Zwiększenie wiedzy nt. inicjatyw kulturalnych angażujących osoby w wieku 50+ z terenu województwa opolskiego. Zbadanie wpływu tychże inicjatyw na rozwój kapitału społecznego. 
Działania: 
 • I etap badań – diagnoza podejmowanych inicjatyw angażujących osoby w wieku 50+  • II etap badań – ewaluacja wybranych typów działań angażujących osoby w wieku 50+  • przygotowanie raportów z prowadzonych badań
Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:  Katarzyna Golik  – koordynator zadania, e-mail: k.golik@ocwip.pl, tel. 77 441 50 25


Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.