Skip to main content

I Opolskie Forum NGO

I Opolskie Forum NGO
Zakończony

Realizator: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych na podstawie umowy 
nr CDO-RIPS.526.7.1.2023 zawartej z Miastem Opole.

Okres realizacji: 06.07.2023 – 31.10.2023

Adresaci: grupę docelową stanowią organizacje pozarządowe (jej przedstawiciele i przedstawicielki) zgodnie z definicją wskazaną w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003 roku, zarejestrowane na terenie Miasta Opola , wolontariusze, wolontariuszki, przedstawiciele i przedstawicielki JST i wszystkie osoby zainteresowane działalnością w III sektorze

Cel: Zwiększenia integracji środowiska opolskich organizacji pozarządowych – organizacji zarejestrowanych na terenie oraz podniesienie ich wiedzy z zakresu działań organizacji pozarządowych.

Działania:
1. Zorganizowanie i przeprowadzenie I Forum Opolskich NGO

Forum planowane jest na wrzesień/październik

Kontakt: Alicja Gawinek  tel. 77 441 50 25, 535 446 389 , e-mail: a.gawinek@ocwip.pl

Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania pn. „Silne NGO 23” – umowa nr
CDO-RIPS.526.7.1.2023 z dnia 06.07.2023