Skip to main content

Nabór wniosków

Nabór wniosków
news

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, realizując projekt pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego” ogłasza nabór wniosków dla lokalnych organizacji pozarządowych z województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 10 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uprawnione do składania wniosków są:

– lokalne organizację pozarządowe z województwa opolskiego działające nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata na dzień złożenia wniosku;

– mają charakter lokalny, tj. działają na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu;

– mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego.

Organizacja ubiegająca się o mikrodotację musi złożyć formularz wniosku na odpowiednim wzorze, który znajduje się poniżej do pobrania. Do oferty należy załączyć statut lub inny akt wewnętrzny określający zakres działalności pożytku publicznego prowadzony przez organizację oraz aktualny pod względem danych wypis z rejestru (np. KRS) lub ewidencji.

Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek, a w okresie 2012-2013 r. otrzymać tylko jedną mikrodotację w ramach PO FIO.

Maksymalna kwota mikrodotacji o którą może ubiegać się organizacja wynosi: 10.000,00 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Mikrodotację w ramach PO FIO można przeznaczyć na:
1. realizację działań z zakresu jednego z priorytetów PO FIO, określonych w Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r., dostępnych w dokumentach do pobrania poniżej oraz na stronie http://www.pozytek.gov.pl/;
2. na wydatki mieszczące się w ramach następujących kategorii: sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników   lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją) na okres  co najmniej 12 miesięcy. Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% dotacji.

Łączna pula przeznaczona na mikrodotację w ramach PO FIO w latach 2012 – 2013 wynosi: 450.000,00 zł, z czego w 2012 roku zaplanowano  180.000,00 zł z przeznaczaniem na mikrodotacje. W 2013 roku pula środków na mikrodotację wynosić będzie 270.000,00 zł

Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera od 01 sierpnia 2012 roku do 21 sierpnia 2012 roku do godziny 15.00 w siedzibie Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole. 


Decyduje data wpływu do siedziby Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych!

Szczegółowe kryteria naboru projektów znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo pod ogłoszeniem.

Więcej informacji udzielają:

1. Tomasz Kosmala – tel. 77 441 50 25
2. Alicja Gawinek – tel. 77 441 50 25

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu mikrodotacji
2. Wzór oferty
3. Wzór sprawozdania                                                                           4. Karta oceny merytorycznej
5. Ramowy wzór umowy o dofinansowanie
6. Wzór weksla in blanko wraz z deklaracją wekslową
7. Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2012 r.