Skip to main content

Forum Profesjonalnej Profilaktyki Uzależnień w województwie opolskim

Forum Profesjonalnej Profilaktyki Uzależnień w województwie opolskim
news
W dniach 14–15 października 2014 roku w Opolu w hotelu Festival odbyło się Forum Profesjonalnej Profilaktyki Uzależnień edycja 2014. Forum zostało zrealizowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach projektu „Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim”.
W trakcie Forum zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać czterech prelekcji oraz wziąć udział w moderowanej dyskusji, która odbywała się po każdym wystąpieniu specjalisty z branży uzależnień. Dodatkowo omówiono kondycję opolskiej profilaktyki. Pierwszego dnia głos zabrał Marek Łabudziński – psycholog społeczny, profilaktyk i terapeuta uzależnień w Ośrodku Terapii Uzależnień MONAR. Terapeuta podjął następujący temat: „Profilaktyka – kiedy, jak, dla kogo –wprowadzenie do dobrych praktyk”. Drugim prelegentem był Marcin Sochocki, dyrektor Ośrodka Szkoleniowo-Badawczego MONAR. Marcin Sochocki prowadzi badania społeczne dotyczące ewaluacji programów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocji zdrowia, profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży i problematyki stosowania alkoholu, narkotyków i innych używek. Marcin Sochocki w trakcie swojej prelekcji skupił się wokół tematu: „Profilaktyka w Polsce –perspektywa ogólnokrajowa i lokalna: możliwości, ograniczenia, rozwój”.  
W drugim dniu Forum Profesjonalnej Profilaktyki Uzależnień jako pierwsza wystąpiła dr Aleksandra Rogowska, Pełnomocnik Rektora Politechniki Opolskiej do spraw profilaktyki uzależnień, która współpracuje z Centrum Pomocy Psychologicznej na PO. Podjęła ona temat: „Zażywanie substancji psychoaktywnych w środowisku studenckim: rozpowszechnienie i determinanty socjo-demograficzne”. Ostatnią prelegentką tegorocznego Forum była Anna Borucka, psycholog, wieloletni pracownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M” Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Tematem jej wystąpienia była „Ewaluacja szkolnych programów profilaktycznych”. 
Po każdej prelekcji uczestnicy Forum mieli możliwość zabrania głosu, podzielenia się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami. Wnioski z dyskusji były następujące: 
 Należy kłaść nacisk na połączenie praktyki z teorią, gdyż tylko w ten sposób można trafić do młodych ludzi. 
 Należy odejść od aktualnych programów zawierających edukację negatywną, bowiem nie przynosi ona efektów, a często wręcz szkodzi.
 Zamiast edukacji negatywnej należy wyposażyć młodzież w umiejętności pozwalające sprostać zadaniom, jakie stawia przed nimi życie.
 Działania profilaktycznie nie powinny być akcyjne lecz długofalowe i nakierowane na relacje między trzema partnerami: ludźmi młodymi, rodzicami, nauczycielami lub profilaktykami.
 Dopóki sami nie przekonamy się o wartości profilaktyki, dopóty działania tych, którzy mają 
na nią wpływ będą markowane.
 Tylko pełne angażowanie się i aktywny udział w działaniach profilaktycznych mogą odnieść skutek. Ważne jest też, aby przewodnikiem w tym obszarze był ktoś z charyzmą, dający świadectwo swoją postawą.
 Istnieje potrzeba partnerstwa instytucji z różnych sektorów i branż z organizacjami III sektora, które służyłoby wymianie doświadczenia i wiedzy. 
 O potrzebie zmiany w profilaktyce świadczy fakt, że skuteczność dotychczasowych programów jest niewielka a uzależnienia mają tendencje rozwojowe.
 Słabym punktem opolskiej profilaktyki nie jest brak środków lecz poziom koordynacji działań, co wpływa na małą wydolność systemu profilaktyki uzależnień.
 Potrzebne są merytorycznie poprawne i profesjonalne programy profilaktyczne, jednak ich opracowanie i rejestracja są zbyt pracochłonne i kosztowne.
 Rozwiązaniem dla opolskiej profilaktyki mogłaby być współpraca środowiska akademickiego ze specjalistami pracującymi w obszarze profilaktyki uzależnień.
Dwudniowe Forum Profesjonalnej Profilaktyki Uzależnień pozwoliło na spotkanie się ludzi z różnych sektorów działających w obrębie województwa opolskiego. Doświadczeniem wymieniali się: przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, nauczyciele i pedagodzy, przedstawiciele policji i straży miejskiej. Uczestnicy nie tylko zdobyli merytoryczną wiedzę, ale również nawiązali kontakty, które mogą zapoczątkować owocną współpracę międzysektorową. Forum otworzyła Pani Barbara Kamińska, wicemarszałek Województwa Opolskiego 


 Forum prowadzili: Danuta Starzec (Radio DOXA) i Sławomir Piechaczek (OCWIP). 


O młodzieży i profilaktyce  opowiadał Pan Marek Łabudziński 


Pan Marcin J. Sochocki, prezentował podejście do szkolnej profilaktyki 


Politechnikę Opolską  reprezentowała Pani dr Aleksandra Rogowska 


był też czas na krótki wywiad …


O trudnej sztuce ewaluacji opowiadała Pani Anna Borucka z Fundacji Wychowawców i Młodzieży „PROM” Warszawa 


Forum podsumowali: Dorota Piechowicz -Witoń Prezeska Zarządu OCWIP oraz Jacek Ruszczewski Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych