Skip to main content

Dodatkowy nabór przedstawicieli NGO do udziału w projekcie

Dodatkowy nabór przedstawicieli NGO do udziału w projekcie
news
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Województwa Opolskiego do udziału w pracach Zespołu roboczego wspierającego projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Poddziałania 5.4.2 PO KL.
Projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” ma na celu m.in. zwiększenie zakresu i poprawę jakości mechanizmów współpracy JST i NGO między innymi w obszarze form finansowych współpracy JST i NGO poprzez „Wypracowanie modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych”.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach Zespołu roboczego proszone są o zapoznanie się z zasadami naboru kandydatów, regulaminem naboru oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego w formie skanu do dnia 23 lipca 2014 r. na adres s.baran@opolskie.pl, listownie lub złożenie osobiście do Biura projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14 w Opolu, pok. 137

Jednocześnie informujemy, że prace Zespołu roboczego trwają już od miesiąca czerwca 2014 r. i zakończą się we wrześniu 2014 r. (łącznie 16 dni x 8 h). 
Do realizacji pozostało jeszcze 8 spotkań x 8 h licząc od miesiąca sierpnia do września zgodnie z poniższym harmonogramem:

 21 sierpnia 2014 r. – godz. 8.00-16.00;
 22 sierpnia 2014 r. – godz. 8.00-16.00;
 28 sierpnia 2014 r. – godz. 8.00-16.00;
 29 sierpnia 2014 r. – godz. 8.00-16.00;
Szczegółowy grafik spotkań na wrzesień 2014 r. zostanie ustalony przez uczestników Zespołu roboczego w miesiącu sierpniu podczas pierwszego posiedzenia. 
Dla uczestników zapewniamy materiały do pracy oraz catering. Praca w Zespole ma charakter społeczny.
Zespół roboczy składa się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego i NGO (w skład którego wchodzi 10 osób, w tym 5 z UMWO i 5 z NGO). Każdy Zespół moderowany jest przez zewnętrznego specjalistę. Prace Zespołu wspiera opiekun procesu standaryzacji.
Zasady naboru do Zespołu roboczego:
Kandydaci/ki do Zespołu roboczego zgłaszają się za pomocą formularza zgłoszeniowego za zgodą organizacji, którą reprezentują (pieczęć i podpisy osób uprawnionych) do dnia 23 lipca 2014 r.
Od kandydatów oczekujemy:
a) doświadczenia w działalności w sektorze pozarządowym,
b)umiejętności reprezentowania interesów środowiska pozarządowego,
c) umiejętności współpracy w grupie,
d) możliwości przekazywania informacji i zbierania opinii w środowisku trzeciego sektora,
e) osobistej motywacji do pracy w grupie roboczej.
Z wybranymi kandydatami do Zespołu roboczego skontaktujemy się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Szczegółowych informacji o zakresie prac i zasadach naboru udziela Pani Sylwia Baran tel. 77/54 16 593, e-mail: s.baran@opolskie.pl .