Skip to main content

Mikrodotacje-Kierunek-FIO

Mikrodotacje-Kierunek-FIO
news
Zapraszamy młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków w konkursie na dotacje w ramach projektu „Kierunek FIO”. Szczegóły-wzory dokumentów oraz regulamin zostaną zamieszczone w przyszłym tygodniu na stronie www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl 
Podmiotami uprawnionymi do wnioskowania będą:
1. Organizacja pozarządowa zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tejże ustawy, tj.:
 osoba prawna i jednostka organizacyjna działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów 
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego;
 spółdzielnia socjalna;
 spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klub sportowy będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
Organizacja/podmiot może mieć charakter samopomocowy, a także musi spełniać łącznie następujące warunki:
 jest zarejestrowany na terenie województwa opolskiego;
 został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru/ewidencji nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dotację,
 kwota przychodów podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia podmiotu jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł.
2. Grupa nieformalna, w tym o charakterze samopomocowym – nie mniej niż trzy osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa opolskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie dotacji tylko na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
Grupa nieformalna może ubiegać się o dotację na dwa różne sposoby:
a) samodzielnie – co oznacza, że trzy osoby należące do grupy samodzielnie podpisują wniosek, umowę na realizację projektu.
b) wspólnie z zarejestrowanym na terenie województwa opolskiego podmiotem, tj. organizacją pozarządową zgodnie z definicją zawartą w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiotem wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego. 
Dotacje będzie można przeznaczyć na dofinansowanie dwóch rodzajów projektów:
1. Na realizację projektu w dowolnej ze sfer pożytku publicznego;
2. Na rozwój młodej organizacji pozarządowej lub innego podmiotu uprawnionego do wnioskowania zarejestrowanego na terenie woj. opolskiego; 
3. Maksymalna kwota mikrodotacji, o którą może ubiegać się NGO/grupa nieformalna – wynosi: 5.000,00 zł.
Szczegóły zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl
Kontakt telefoniczny lub mailowy:
Alicja Gawinek – tel. 77 441 50 25, e-mail:  a.gawinek@ocwip.pl
Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i środków Samorządu Województwa Opolskiego.