Skip to main content

Akcja Człowiek

Akcja Człowiek
news
Pomimo, iż idea samopomocy jako bardzo ważnego elementu integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych społecznie, w tym niepełnosprawnych funkcjonuje już od bardzo dawna, jednak rzadko wykorzystywana jest w praktyce przez organizacje zajmujące się wsparciem osób niepełnosprawnych, w wymiarze i formie, która przynieść może pozytywne efekty. Podejmowane w organizacjach działania choć wykazujące pewne elementy sytemu samopomocy, nie do końca odpowiadać mogą na potrzeby osób niepełnosprawnych, a ich efekty, a przede wszystkim skala i chęć udziału w tego rodzaju inicjatywach, nie są adekwatne do możliwości i potrzeb tych osób.

O wiele dłuższą działalność i większe doświadczenie w tym zakresie oraz wypracowane wzorce posiadają nasi zachodni sąsiedzi, i to od nich, a konkretnie od Parytetowego Związku Socjalnego Krajów Związkowych Nadrenia-Palatynat/Kraj Saary (Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland     e. V.) postanowili uczyć się uczestnicy projektu Sieć samopomocowa osób głuchych w województwie opolskim. Przedstawiciele Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Polskiego Związku Głuchych razem postanowili poznać i zaadaptować wzorce samopomocy, funkcjonujące w Niemczech.

Wybór partnera jest nieprzypadkowy ponieważ to w Niemczech  liczba grup samopomocowych w szacowana jest na ok. 70 000 – 100 000, a według badań, ok. 9% dorosłych członków społeczeństwa bierze lub też brało udział w spotkaniach grup samopomocowych.

Wykorzystanie samopomocy w integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych, może przynieść pozytywne efekty, a wykorzystanie dobrych wzorców pomoże skrócić drogę do wypracowania efektywnych rozwiązań.

Dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków realizowanej w Niemczech Akcji Człowiek (Akction Mensch) Polscy partnerzy mieli okazję poznać rozwiązania stosowane w Niemczech i to zarówno założenia teoretyczne (spotkania z niemieckimi ekspertami) jak i praktycznie podczas wyjazdu studyjnego do Niemieckiego partnera w Nadrenii Palatynacie grupy osób niepełnosprawnych, którzy na miejscu mogli przekonać się jak wygląda wsparcie w ramach grup samopomocowych.

W całym projekcie Sieć samopomocowa osób głuchych w województwie opolskim główny nacisk położono bowiem na praktyczne aspekty wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym przetestowanie w praktyce działań samopomocowych. Oprócz bowiem poznania rozwiązań Niemieckiego partnera, wsparto działania samych osób niepełnosprawnych tworząc w ramach projektu 5 grup samopomocowych w poszczególnych oddziałach Polskiego Związku Głuchych w woj. opolskim. Utworzenie grup połączono z pomocą w ich funkcjonowaniu oraz wyposażeniu w odpowiednią wiedzę w zakresie funkcjonowania takich grup.

Dzięki wspólnym działaniom Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Polskiego Związku Głuchych o/opolski oraz specjalnie przeszkolonej grupie 15 wolontariuszy stworzono sieć 5 grup samopomocowych realizujących program prowadzący do rozwoju inicjatywności oraz świadomości w zakresie możliwości partycypacji społecznej osób niepełnosprawnych, podopiecznych Polskiego Związku Głuchych.

Każda z pięciu powstałych grup realizuje zadania prowadzące do poprawy sytuacji os.  niepełnosprawnych poprzez organizację spotkań wewnątrz grupowych.  Praca tych grup realizowana jest zgodnie z wypracowanym planem pracy w formie wspólnych spotkań osób wchodzących w skład każdej z grup.  Tematyka tych spotkań jest różna, tak aby grupy wypracowały rozwiązania w różnych aspektach funkcjonowania oraz zwiększania świadomości możliwości partycypacji społecznej tych osób.  Różny zakres rozwiązywanych w ramach danej grupy problemów, ma na celu zwiększenie efektów oddziaływania projektu oraz podniesienie wiedzy i świadomości w jak największej liczbie problemów z jakimi stykają się osoby niepełnosprawne.  
W poszczególnych kołach Grupy samopomocowe przygotowały główne obszary działania. Dla poszczególnych Grup są to:

–    Gr. Opole – aktywność obywatelska i prawa osoby niepełnosprawnej w urzędzie;
–    Gr. Kędzierzyn Koźle – niepełnosprawny konsument, na co uważać w codziennym życiu;
–    Gr. Kluczbork – niepełnosprawny pracownik, prawa osób niepełnosprawnych w pracy, obowiązki pracodawcy;
–    Gr. Nysa – aktywność zawodowa – poruszanie się po rynku pracy, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, CV itp.);
–    Gr Strzelce Opolskie – podnoszenie kwalifikacji i samokształcenie się jako forma aktywności i aktywizacji społecznej i na rynku pracy.
 

Problemy i bariery w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie zostały wypracowane wspólnie przez OCWIP, PZG i samych zainteresowanych, osoby niepełnosprawne, tak aby  obejmował tematy najbardziej ich interesujące.

Działania w projekcie zmierzają do stworzenia i dalszego funkcjonowania sieci grup samopomocowych, a jego realizacja ma zakończyć się do końca kwietnia 2015 r. z założeniem, iż praca grup samopomocowych i sama sieć stworzona w ramach projektu Sieć samopomocowa osób głuchych w województwie opolskim będzie trwała i rozwijała się obejmując kolejne osoby niepełnosprawne.