Skip to main content

Wsparcie dla organizacji trzeźwościowych i zdrowia psychicznego

Wsparcie dla organizacji trzeźwościowych i zdrowia psychicznego
news
Projekt jest kontynuacją działań  realizowanych przez OCWIP w latach 2013 i 2014 w postaci cyklu szkoleń skierowanych do liderów opolskich organizacji trzeźwościowych i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby tychże organizacji. Działania mają zagwarantować całościowe wsparcie rozwoju organizacji pozarządowych poprzez kompleksowe oddziaływanie na ich przedstawicieli, zapewniając fachowe wsparcie doradcze i szkoleniowe.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu profesjonalizmu funkcjonowania 10 organizacji, klubów i innych organizacji trzeźwościowych oraz zajmujących się ochroną zdrowia  psychicznego, działających w województwie opolskim oraz zwiększenie wiedzy z zakresu księgowości wśród 15 reprezentantów tychże organizacji.

W ramach projektu przewidziano wsparcie:

1)  szkolenia z zakresu księgowości: 3 szkolenia jednodniowe – do udziału w nich zostanie wyłonionych 15 organizacji.

2) wsparcie coachingowe  – 5 miesięczna indywidualna praca organizacji z coachem, w ramach tego działania m.in. organizacja dokona samoewaluacji oraz wypracuje plan działania na najbliższe dwa lata – do udziału w coachingu zostanie wyłonionych 10 organizacji

3) doradztwo dla organizacji – wsparcie ma formułę otwartą dla wszystkich uprawnionych w ramach projektu organizacji, które nadeślą zgłoszenia i będą zainteresowane tego typu wsparciem. W ramach poradnictwa przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania organizacji. Porady będą udzielane w siedzibie OCWIP, jak również telefonicznie i mailowo.

4) Biblioteka lidera  – zostanie udostępniona zgromadzona fachowa literatura z zakresu funkcjonowania III Sektora. Będzie ona dostępna w trakcie trwania projektu dla wszystkich zainteresowanych organizacji.

Szczegółowy harmonogram poszczególnych działań projektowych zostanie ustalony z organizacjami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie po zakończonej rekrutacji.

REKRUTACJA

Projekt zakłada udział 15 organizacji w szkoleniach z zakresu księgowości oraz 10 organizacji w coachingu. Doradztwo będzie dostępne dla wszystkich organizacji, które zgłosiły się do uczestnictwa w projekcie. – brak limitu miejsc. Rekrutacja będzie przeprowadzona na podstawie przesłanych zgłoszeń. Kolejność zgłoszeń będzie decydowała o przyjęciu na konkretną formę wsparcia. W przypadku większego zainteresowania udziałem w projekcie zostanie utworzona lista rezerwowa.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESŁAĆ DO DNIA 14 lipca 2015 DO GODZINY 15:00 ZA POMOCĄ FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

Zgłoszenia prosimy wysyłać pocztą, faksem, mailem lub złożyć osobiście w biurze Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

ul. Damrota 4/35-36, 45 – 064 Opole,
faks.: 77 441 50 25 wew.103
e – mail: biuro@ocwip.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Tomasz Kosmala tel. 77 441 50 25 lub 531 531 359
e-mail: t.kosmala@ocwip.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Projekt finansowany ze środków
 Samorządu Województwa Opolskiego