Skip to main content

Wolontariat – okiem uczestników seminarium informacyjnego

Wolontariat – okiem uczestników seminarium informacyjnego
news
W ramach realizacji projektu „Więcej wiemy – lepiej pomagamy bis”, lider projektu Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, przeprowadził wśród uczestników seminarium informacyjnego nt. wolontariatu, anonimową ankietę. Celem ankiety było  uzyskanie informacji od uczestników seminarium na temat poziomu aktywizacji społecznej poprzez wolontariat w województwie opolskim. działanie jest dodatkowe, nie zaplanowane wcześniej w ramach harmonogramu projektu. Seminarium odbyło się w dniu 24.10.2013 roku w Kędzierzynie Koźlu. 
Ogólne wnioski przekazujemy poniżej. 
Z racji małej grupy badawczej nie są to informacje na podstawie których można budować wiążące uogólnienia i tendencje. Jest to tylko wycinek rzeczywistości, którą udało się zbadać podczas spotkania. Respondenci to w głównej mierze wolontariusze i przedstawiciele  instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych z Kędzierzyna Koźla. Przeważają wśród nich osoby, które tematyką wolontariatu zajmują się krótko około –  1 roku lub  długo – ponad 10 lat. Ankietowani wskazywali także na okresy kilkuletnie około 4,5, 6 lat oraz bardzo długie – 18 lat. Na pytanie o ważność wolontariatu jako sfery życia publicznego 100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco, wskazując na  szerokie spektrum korzyści wynikających z działań wolntariackich. 
Jako mocne strony działań wolntariackich w województwie opolskim wskazywano  najczęściej:
-działania na rzecz  chorych dzieci, osób starszych i samotnych
– działania domów dziecka
-działania na terenach wiejskich
-działania akcyjne
– jeden z respondentów wskazał na zdobywanie nowych umiejętności i jeden określił, że nie zna tego zagadnienia w skali województwa aby móc odpowiedzieć na pytanie. 
Na pytanie o możliwość rozwoju współpracy wolontariuszy i angażujących ich podmiotów, najczęściej pojawiały się propozycje:
– organizacja debat, szkoleń i seminariów
– zwrot kosztów związanych  z dojazdem wolontariuszy do miejsca pracy 
– wyrażanie większego uznania, podmiotowe traktowanie wolontariuszy, 
– uwzględnianie pomysłów wolontariuszy
-ograniczenie  biurokracji
– upowszechniania dobrych praktyk w zakresie działalności wolontariackiej. 
Na pytanie dotyczące promocji i nagradzania wolontariuszy 100% respondentów odpowiedziało twierdząco wskazując na potrzebę nagradzanie poprzez udział w  konkursach np. Barwy Wolontariatu.
Respondenci pytani o to, czy gdyby mieli możliwość zgłosiliby swoją organizację, bądź swojego wolontariusza do tego typu konkursu w zdecydowanej większości odpowiedzieli twierdząco wskazując przy tym na:
-nagrodzenie i wyróżnienie bezinteresownej pracy
-promocję postawy prospołecznej
-upowszechnienie dobrych praktyk
Wszystkim uczestnikom forum  serdecznie dziękujemy. 
Forum prowadziła Dorota Piechowicz – Witoń. 
Projekt „Więcej wiemy lepiej pomagamy bis” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Partnerem projektu jest Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL. 
Koordynator projektu ze strony OCWIP: Alicja Gawinek.