Skip to main content

Podsumowanie dwudniowego forum profilaktyki

Podsumowanie dwudniowego forum profilaktyki
news
W związku z realizacją przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych dwudniowego forum profilaktyki w ramach projektu  „Profesjonalna profilaktyka uzależnień w województwie opolskim”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego, przedstawiamy Państwu kluczowe wnioski z dyskusji na temat działalności profilaktycznej w obszarze uzależnień i zdrowia psychicznego, kierowej do dzieci i młodzieży.
   
Wspólna dyskusja jak również prelekcje ekspertów w zakresie profilaktyki  uzależnień i zdrowia psychicznego, pozwoliły określić słabe i mocne strony tej działalności w naszym województwie. Udało się na tej podstawie wskazać pewne rekomendacje dla rozwoju działalności profilaktycznej kierowanej do dzieci i młodzieży.

Obecni na spotkaniu zgodnie stwierdzili, że należy organizować więcej takich spotkań i inicjatyw, gdzie przedstawiciele różnych sektorów (samorządowego i pozarządowego) mogą wspólnie rozmawiać i analizować lokalne problemy w zakresie potrzeb profilaktycznych.
Ważne jest również to, że dwudniowe forum dało możliwość spotkania się przedstawicieli różnych instytucji, którzy nie zawsze mają taką możliwość aby skonsultować pewne kwestie dotyczące programów profilaktycznych w szerszym gronie. Chodzi o przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, szkół, świetlic środowiskowych, organizacji pozarządowych itp.

Podczas wspólnej dyskusji udało się wyłonić wnioski, które były podkreślane przez większość uczestników forum.

Liczymy, że będą one punktem wyjścia do kolejnych spotkań i inicjatyw podejmowanych dla polepszania skuteczności działań w obszarze profilaktyki uzależnień  w województwie opolskim.

Przekazujemy poniżej wnioski będące podsumowaniem forum w dniach 28-29.11.2013 roku:

1. Podniesienie wiedzy i świadomości „decydentów” w zakresie potrzeby finansowania programów profilaktycznych długofalowych, a nie jednorazowych wydarzeń o niskiej skuteczności (badania cytowane przez prelegentów i uczestników dotyczące form działań profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych wskazują, że najwięcej jest festynów i aktywizacji sportowej, co niestety jest mało skuteczne wg badanych).
2. Potrzeba ewaluacji działań prowadzonych w zakresie profilaktyki (ocena skuteczności działań projektowych, nie tylko jeśli chodzi o rozliczenie się z dotacji pod względem zgodności w kosztorysie, ale również, a raczej przede wszystkim rozliczenie się z rezultatów).
3. Profilaktyka powinna zajmować więcej miejsca w środowiskach akademickich (angażowanie studentów, doktorantów do badań nad profilaktyką). Badanie jakości, a nie samej obecności programów profilaktycznych w działalności różnych instytucji.
4. Wzmocnienie metodologii działań profilaktycznych (profilaktyka uwzględniająca teorie naukowe i potrzeby praktyczne środowiska lokalnego).
5. Zwiększanie ilości realizowanych programów profilaktycznych, które posiadają rekomendacje.
6. Rozwój współpracy różnych podmiotów /sektorów/ w zakresie opracowywania programów profilaktycznych, które uzyskałyby dodatkowo rekomendacje.
7. Potrzeba cyklicznych spotkań w celu analizy bieżącej sytuacji  i dyskusji nad potrzebami w zakresie profilaktyki w przyszłości.

Wszystkim uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za wkład pracy w przebieg forum i zaangażowanie w dyskusji.

Powyższe wnioski zostały przekazane w oficjalnym piśmie do wicemarszałka Województwa Opolskiego Pana Romana Kolka (obecnego na otwarciu forum).

Serdecznie dziękujemy!